Застапуваме  компании, како и директори и менаџери (исто така од котирани компании) во поглед на законот за вработување и прашања за социјално осигурување. Ние ги нудиме следниве услуги:

 • разгледување на проблемите во поглед со законот за вработување поврзани со спојувањата и преземањата и други вонредни трансакции;
 • помош при прашања околу законот за труд во врска со транферите за преземање, ограноци на бизнис, спојувања, преземања и одвојувања;
 • правна помош при работните односи за спогодба и управување со ограноци или претставништва на странски компании во Италија;
 • привремено преместување на италијански вработени во странство и на странски вработени во Италија;
 • договори за вработување (договори за вработување, неконкурентски договори, службени поволности, стимулативни планови, бонуси);
 • економски зависно самовработување (“lavoroparasubordinato”) и самовработување (привремени договори, ДДВ, повремени соработки);

 • агенциски, брокерски договори и договори за префрлање;
 • договори, набавка и изнајмување персонал;
 • писмен и устен правен совет за прашања во врска во законот за вработување;
 • договори за вработување, неконкуренткси договори, договори за стабилност и клаузули за доверливост;
 • изготвување и преговарање за планови за надомест, опции со акции за директои и менаџери (исто така од котирани компании);
 • прашања поврзани со двојните улоги на директорите и менаџерите;
 • преголем број на вработени;
 • индивидуално отпуштање и колективен технолошки вишок, процедури за мобилност, привремен технолошки вишок (“CassaIntegrazione”) и договори за солидарност;
 • договори за спогодба и спогодби со синдикати;
 • преговори со синдикати;
 • договори за аутсорсинг.