Имаме големо искуство во обезбедување правна помош за иновативните старт-ап компании вклучувајќи: инкорпорирање на специјални средтсва, изготвување бизнис планови и ран, среден и доцен стадиум од инвестицискиот процес.

Обезбедуваме помош за т.н. бизнис ангели како и на овластените бизнис ункубатори и инвеститори на капитал при преговарањето и изготвувањето на инвестициски договори за тие да станат иновативни старт-ап компании.

Ги нудиме следниве услуги:

  • анализа на правните рамки, регулаторните барања и барањата во поглед на овластувањето, каде е потребно, за активноста што се планира да се преземе, изборот на место на инкорпорирање на компанијата (на пр. Италија, Обединетото кралство, САД, Малта, Ирска, Кипар, Луксембург), видот на страт-ап компанијата и поставувањето на специјално средство;
  • аспекти на специфичните правни одредби кои важат за иновативните старт-ап компании;
  • соработка со трети страни во подготовка на бизнис план, собирање средства и организирање на финансии и зголемување на папитал;
  • изготвување на корпоративни договори;
  • однос меѓу основачите и инвеститорите и изготвување на инвестициски и акционерски договори;
  • издавање конвертибилни обврзници и други финансиски инструменти;
  • заштита на правата на интелектуална сопственсот;
  • изготвување на планови за акциски опции.

Генерално имаме солидна мрежа на контакти со инвеститорите специјализирани за иновативни старт-ап компании (ангели – инвеститори, капитални фондови итн.) како во Италија така и во странство и обезбедуваме стратешки презентации за нашите клиенти.

Веруваме дека помошта што ја обезбедуваме за иновативните старт-ап компании е долгорочна инвестиција за нашата компанија и ние со задоволство обезбедуваме специјални финансиски договори на мал број иновативни старт-ап компании во кои веруваме.