Помош за котираните компании и нивните акционери

Обезбедуваме помош за италијанските котирани компании и нивните акционери за прашања на корпоратино управување и нивниот однос со Комисијата за компании и берзи на Италија (“Consob”), како и во однос на какви било барања и прашања во поглед на котираните компании под управа на Италијанскиот граѓански законик, Италијанскиот акт за консолидирани финансии (“TUF“), ЕУ и националниот закон и кодекс на однесување.

Особено, обезбедуваме помош во следниве области:

 • Помош за Одборот на директори на котираните компании, други корпоративни тела и внатрешни комитети на Одборот на директори;

 • Секретарски услуги за котирани компании и изготвување на годишни извештаи за корпоративно управување и плаќање;

 • Помош на генералните средби на котираните компании;

 • Корпоративни информации и изготвување на извештаи за медиумите деликатни во поглед на цените;

 • Понуди за преземање и понуди за преземање акции-за-акции;

 • Правила за структури на сопственост;

 • Усогласување со одредбите за значителни акционерства и интерни работи;

 • Презентација на листа за назначување на управни тела на компаниите;

 • Договори на акционерите;

 • Барање и собирање на застапници;

 • Правила на трансакции со поврзаните страни;

 • Изготвување на интерни процедури и правила (процедури за управување и справување со доверлици информации, регистрирање лица кои имаат пристап до привилигирани информации, интерен кодекс за работа, процедури за трансакциите со поврзаните страни и одредби за генералните средби и за Одборот на директори);

 • Правила на злоупотреба на пазари;

 • Изготвување на документи со информации и проспекти;

 • Изготвување меморандуми и правни опции за апликација на специјални правила за котираните компании;

 • Врски со Италијанската комисија за компании и берза и помош при санкции издадени од надзорните власти против издавачите.

Помош за некотирани компании и нивните акционери

Обезбедуваме помош на индивидуалци и индустриски и институционални клиенти од сите области на корпоративното право, вклучувајќи:

 • Избор на најдобра корпоративна структура и инкорпорација на субјектот;

 • Изготвување членови на здружение и договори на акционерите;

 • Преговори за инвестициски договори;

 • Секретарски услуги за компаниите и помош за Одборот на директори и други корпоративни тела, вклучувајќи ги и интерните одбори на Одборот на директори;

 • Изготвување меморандуми и правен совет во поглед на корпоративниот закон;

 • Структурирање на правата на акционерите;

 • Корпоративно управување;

 • Издавање финансиски инструменти;

 • Должности и одговорности на корпоративните тела.

Related News