Имаме солидно и добро поткрепено познавање во помагање на клиенти во судски постапки пред која било италијанска јурисдикција – обичен или специјален суд – и при арбитражни постапки, поточни граѓански, комерцијални, банкарски, финансиски, даночни и спорови за вработување, како и во други области.

Делод нашите партнери се назначени како арбитри во домашни и меѓународни арбитражни панели.

Исто така, застапуваме и клиенти-институции во врска со прашања за наплата на долг.

Во предпарничната фаза, им даваме совети на клиентите како би донеле правилна одлука, преку проценка на трошоците/бенефитите од парницата во споредба со можните вонсудски спогодби.