Обезбедуваме помош за индивидуалци, индустриски компании и институционални инвеститори во врска со купопродажбата на акции, зголемувања на капитал, спојувања, одвојувања, исклучителни трансакции и корпоративно структурирање.

Нашите услуги особено вклучуваат:

  • Изготвување на писмо за намера, писмо за интерес и понуди;
  • Поставување простории за податоци и обезбедување правна и даночна проверка (вклучувајќи проверка на корпоративните, комерцијалните, регулаторните, граѓанските, даночните закони, како и законите за вработување) во врска со договорите за спојување и преземање;
  • Финансирање во контекст на договорите за спојување и преземање и одржување односи со банките;
  • преговарање;
  • изготвување и преговарање за инвестициски договори, договори за купопродажба на акции и споредни документи;
  • зголемување на капиталот, спојувања, одвојувања и корпоративно реструктурирање;
  • изготвување на акти и документи за договорите за спојување и преземање.

Related News