Milano

(+39) 02 3663 8610
(+39) 02 8909 6488
marco.morea@lexia.it

Milano

(+39) 02 3663 8610
(+39) 02 8909 6488
carlo.pontei@lexia.it

Londra

(+44) 1707 6655 33
(+44) 1707 6649 60
enzo.tripoli